) LOATZO:: MUSIKA ESKOLA | Matrikulazioa

Matrikula Berria / Nueva Matrícula

Osatu datuak / Complementa tus datos

Kuota batean / Una única cuota
Hilabetero / Mensual

Aukeratu ikasgaiak / Selecciona las asignaturas:

Musika Tailerra / Taller Musical:

Musika Hizkuntza / Lenguaje Musical:

Tresnak / Instrumentos:

Abesbatza / Coral:

Tresna Taldeak / Grupos de Instrumentos:

Lege oharra

Lehe Oharra: Jakinaren gainean nago, galdera sorta hau betetzerakoan amandako datuak, baita Eskolak abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoak eta Titularitate Publikoa duten izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak babesten dituela. Loatzo Musika Eskolako IKASLEAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburua Eskolako ikasleen kudeaketa akademikoa dela jakinarazten dizugu. Datu horiek, Eskolak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira, aseguru etxeei, Musika Eskola Elkarteei, gure wed orrian, nahiz administrazio publikoei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Nahi izanez gero, aipatu legeak aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aukaritza eskubideak balio dezakezu. Horretarako (Solkorre kalea, 4 – Anoeta 20270) helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasun egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

Lege oharra irakurri eta onartzen dut*

Protección de datos

Protección de Datos de Carácter Personal Advertencia Legal: me doy por advertid@ legalmente de que los datos personales facilitados, así como las fotos y las grabaciones de los acontecimientos organizados por la Escuela se integran en el fichero IKASLEAK propiedad de Loatzo Musika Eskola y que se utilizará únicamente para el tratamiento académico. Dichos datos podrán utilizarse en los campos de la comunicación, seguros, asociación de Escuelas de Música, nuestra página wed, así como en la administración pública, y siempre con finalidad académica. Estos datos estarán protegidos por Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Vasca 2/2004, de 25 de Febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, teniendo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que tal normativa reconoce y que podré solicitar en la siguiente dirección: Loatzo Musika Eskola (Solkorre kalea, 4 – Anoeta 20270) con la identificación correspondiente.

Acepto todas las condiciones anteriores*


Baja emateko arauak

Bajak: baja eskaera abuztuak 31 baino lehenago e-mailez (loatzo@loatzo.eus) edo idatziz Loatzo Musika Eskolako bulegoan aurkeztu behar da. Ikasturtean zehar ez da arrazoitu gabeko bajarik onartuko. Aztertu eta hala badagokio onartzekotan, arrazoi hauek hartuko dira kontutan: Gaixotasun luzea edota larria. Medikuaren agiria aurkeztuz. Ikasleak mankomunitatekoa ez den herri batera bizitzaz aldatzea. Ikasle helduen kasuan, lan baldintza aldaketak, ordutegia aldatzeko aukerarik ez dagoenean. Baja onartzen ez denean, ikasturte osoa ordaintzeko konpromisua hartzen da.

Aurreko baldintza guztiak onartzen ditut*

Normas para darse de baja

La baja se deberá presentar por e-mail (loatzo@loatzo.eus) o por escrito en la oficina de Loatzo Musika Eskola antes del 31 de agosto. Dentro del curso escolar no se aceptarán bajas sin justificación, con excepción a los siguientes casos: Enfermedad grave o de larga duración, siendo imprescindible el justificante médico. Cuando el/la alumn@ cambie su domicilio habitual a uno fuera del ámbito de enseñanza de la Mancomunidad. En caso de alumnos adultos, el cambio de las condiciones laborales, resultando imposible la adaptación a los horarios ofertados. En el supuesto de no se admita la solicitud de baja presentada, todo alumno matriculado se compromete a abonar el importe correspondiente al todo el curso.

Acepto todas las condiciones anteriores*


Tasen inguruko informazio gehiago hemen / Más información sobre las tasas aquí